ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ပံုသဏၭာန္မ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ေတာင္းဆိုမယ္ – ဦးခင္ေမာင္ေဆြ | DVB