တရားမ၀င္သစ္ခုတ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံေနရသူမ်ားကိစၥ မွန္မွန္ကန္ကန္ကိုင္တြယ္ရန္ တ႐ုတ္အစိုးရ တိုက္တြန္း | DVB