တရားမ၀င္သစ္ခုတ္ေရာင္းခ်မႈျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ၁၀၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးအေရးယူ | DVB