ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာနက ရန္ကုန္တြင္ အိမ္ယာစီမံကိန္း ၆ ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ | DVB