အဲေအးရွားေလယာဥ္ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ေအာက္ ေရာက္ေနဖို႔မ်ားေၾကာင္း ရွာေဖြေရးေခါင္းေဆာင္ ေျပာ | DVB