ဥေရာပကို တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားသူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကို အီတလီ ကယ္တင္ | DVB