၂၀၁၃ အကယ္ဒမီ ေရြးခ်ယ္မႈ ဒီဗြီဘီစာမ်က္ႏွာအစီစဥ္ ေနာက္ဆုံးရလဒ္ | DVB