ဗုဒၶဘားအမႈေရွ႕ေန အသက္အႏၱရာယ္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရဟုဆုိ | DVB