ပုဇြန္ေတာင္တြင္ ဂိမ္းေလာင္းကစားျပဳလုပ္သူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီး | DVB