ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း ေျဖရွင္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲအေပၚ ဦးေအးသာေအာင္ကုိ ေမးျမန္းခ်က္ | DVB