ေဟာင္ေကာင္အဆင့္ျမင့္အရာရွိေဟာင္းကုိ အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ခြဲခ် ဒီဗီြဘီ | DVB