အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ေဂ်ာ့ခ်္ အိပ္ခ်္ဒဗလ်ဴဘုရွ္ကုိ ေဆးရုံတင္ | DVB