ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ရွိေနဆဲဟု ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔၀င္ ေျပာ | DVB