ၾသစေၾတးလ်၊ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ရွိ ေကာ္ဖီဆုိင္ကို လက္နက္ကိုင္မ်ား ၀င္ေရာက္စီးနင္း | DVB