မေလးတြင္ ဗီဇာအတုျဖင့္ ေထာင္ခ်ခံရသူ ျမန္မာမ်ား ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ေနရပ္ျပန္မည္ | DVB