တ႐ုတ္တြင္ မီး႐ွဴးမီးပန္းသယ္ကား အပါအ၀င္ အစီး ၂၀ ေက်ာ္ တုိက္မႈျဖစ္ၿပီး မီးေလာင္ | DVB