သာသနာ ညိႇဳးႏြမ္းေစမႈျဖင့္ V Grastro bar ပိုင္ရွင္ႏွင့္ မန္ေနဂ်ာ ၂ ဦးကို ႐ုံးတင္ စစ္ေဆး | DVB