သိမ္းဆည္းရေငြ ခုိးယူမႈျဖင့္ ဟြန္ဒူးရပ္စ္အမ်ဳိးသားရဲဌာန အဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ အေရးယူမည္ | DVB