မုန္းတီးမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ လံႈ႔ေဆာ္တာကုိ အစိုးရအေရးယူမႈ အားနည္း – ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္း | DVB