ထိုင္၀မ္အာဏာရကူမန္တန္ပါတီႀကီး၏ ဥကၠ႒ ရာထူးက ႏုတ္ထြက္ | DVB