တိုင္းရင္းသားေဒသအႏွံ႔က အစိုးရတပ္မ်ား ခ်က္ခ်င္း႐ုပ္သိမ္းရန္ ကခ်င္လူထုေတာင္းဆို | DVB