ကုိပါႀကီးအမႈ အရပ္ဘက္တရားရုံးတြင္ စစ္ေဆးေပးရန္ ဇနီးျဖစ္သူ ေတာင္းဆုိ | DVB