အသေရပ်က္ေစမႈဥပေဒ ဆက္သုံးမည္ဟု မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ | DVB