ေျမာက္ကိုုရီးယားေခါင္းေဆာင္၏ ညီမကုိ အႀကီးတန္းရာထူး ခန္႔အပ္ | DVB