ကေလးငယ္မ်ားကို လိင္အလဲြသံုးမႈျဖင့္ ၿဗိတန္ႏိုင္ငံသားကုိ ထုိင္းရဲ ဖမ္းဆီး | DVB