မႏၱေလးအလုပ္သမား ၆၀၀ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ | DVB