သတင္းေထာက္ကို ေခါင္းပြတ္ နားရြက္ဆြဲသည့္ ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ | DVB