၂၀၁၄ အတြင္း အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထိုးႏိုင္မည္ဟု ဦးေအာင္မင္း ေျပာ | DVB