တရုတ္ႏုိင္ငံက ေမာင္းသူမဲ့ကားၿပိဳင္ပြဲ (ဓာတ္ပုံ) | DVB