ႏိုင္သူအကုန္ယူ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ဆက္က်င့္သံုးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ | DVB