စစ္ဆင္ေရးအသံုးစရိတ္ ေလ်ာ့ခ်ရန္အဆိုု ႐ႈံးနိမ့္ | DVB