ႏိုင္ငံတကာ႐ုပ္ေသးပဲြေတာ္တြင္ ေထြးဦးျမန္မာ႐ုပ္ေသးအဖဲြ႔ အေကာင္းဆံုး လႈပ္ရွားသက္၀င္မႈ နည္းပညာဆု ရရွိ | DVB