တ႐ုတ္အေနာက္ပိုင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စင္ကာပူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ | DVB