ကုိပါႀကီး အသတ္ခံရမႈ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ စ်ာပနအခမ္းအနားတြင္ ဆႏၵျပ (ဓာတ္ပုံ) | DVB