ဘိုကိုဟာရမ္အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႔ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား အိုးအိမ္စြန္႔ ထြက္ေျပး | DVB