အီဘုိလာ တုိက္ဖ်က္ေရး အာရွႏုိင္ငံမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ မပါ၀င္ဟုဆုိ | DVB