လူငယ္ ၁ ဦးကုိ ကို္ယ္လုံးတီးခၽြတ္ စစ္ေဆးမႈ အေရးယူမည္ | DVB