ေက်ာင္းသူအားလုံးကုိ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ေပးစားလုိက္ၿပီဟု ဘုိကုိဟာရမ္ ေခါင္းေဆာင္ေျပာ | DVB