ဆားဘီးယားႏွင့္အယ္လ္ေဘးနီးယားကို ဥေရာပေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စြဲခ်က္တင္ | DVB