ရေနာင္းတြင္ တရားမ၀င္ဖုန္းလိုင္းအသံုးျပဳမႈျဖင့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ၈ ဦးကို ဖမ္းဆီး | DVB