ေဟာင္ေကာင္ဆႏၵျပသူဦးေရ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းတခ်ဳိ႕ ႐ုံးျပန္တက္ | DVB