ဒီေကဘီေအ တပ္ဖဲြ႔ႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး | DVB