ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလမ္းေပၚ မေရာက္ေသးဘူးလို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၂၆ ႏွစ္ျပည့္ေန႔မွာ ျပည္သူထံ သတင္းစကားပါး | DVB