ေက်ာင္းသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ဆုိင္ခန္း ၅ ေထာင္ခန္႔ ဖ်က္သိမ္းရန္ အမိန္႔ထုတ္ | DVB