ထိုင္း ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း ၀င္ေပါက္မ်ားတြင္ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ပိုး စစ္ေဆးမည္ | DVB