ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလုံးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ရွင္းလင္းမည္ | DVB