တ႐ုတ္တြင္ အၾကမ္းဖက္သမားဟု သံသယရွိသူ ၉ ဦးကို အေသဖမ္းဆီး | DVB