ယူကရိန္းတြင္ MH 17 ပ်က္က်သည့္ေနရာတြင္ ႏိုင္ငံကာ စံုစမ္းေရးအဖဲြ႔ စံုစမ္းမႈမ်ား စတင္ | DVB