ကုလလူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ထံ မီဒီယာၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရမႈ တင္ျပခဲ့ | DVB