အင္ဒုိနီးရွားသမၼတေရြးပြဲမွ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ပရာဘုိ၀ုိ ႏုတ္ထြက္ | DVB